The Adult Migrant English Program Fact Sheet (Assyrian Translation)

ܢܼܘ ܦܿܘܠܝ ܗܹܠ ܐܵܢ ܵܫ ܸܠ ܐܵܝ ܵܣ ܸܠܓܢ ܸ ܐ ܐܵܚ ܪ ܼ ܘܐܒ ܐܵܙܪܘܼ ܚܕ ܐ ܵܬܦ ܿ ܐ ܠܼ ܡܼܿ ܕ ܵܢ ܵܫ ܸܠܕ ܐܵܝ ܵܣ ܸܠܓܢ ܸ ܐ ܐܵܩ ݂ ܒ ܵܬܘ ܵܬ ܐܹܹ ̈ܠܝܼ ܡܟ ܐܹܹ ̈ ( ܐܹܹ ̈ܢܫܸ ܒ